PRIVATUMO POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB ,,Kazakevičiaus implantologijos centras“, į. k.151371827, buveinės adresas: Marijampolės m. sav. Marijampolės m. A. Valaičio g. 7 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.kazakeviciausklinika.lt (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Duomenų subjektu šioje sutartyje laikomas Klientas, Kandidatas arba bet koks kitas
  fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

   

 3. Klientu šioje Politikoje laikomas asmuo, kuris naudojasi Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis arba naudojosi jomis praeityje.
 4. Kandidatu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis
  dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.
 5. Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
  1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar
   organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 6. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis Duomenų valdytojo paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.
 7. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

 1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 2. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.
 3. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
 4. Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuotų Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ATRANKOS TIKSLAIS

 1. Duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatų pateiktus Asmens duomenis:
  1. Vardas, pavardė;
  2. Gimimo data;
  3. Lytis;
  4. Gyvenamosios vietos adresas;
  5. pašto adresas;
  6. Telefono numeris;
  7. Profesinė patirtis;
  8. Išsilavinimas;
  9. Specializacija;
  10. Kiti Kandidato savanoriškai pateikti jo gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.
 2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) (tvarkymas gavus Kandidato sutikimą, išreikštą pateikiant savo duomenis) ir b) (tvarkymas siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktai.
 3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 4. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie Kandidatus gali būti tvarkoma, Duomenų valdytojas užtikrina, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Kandidatų asmens duomenys.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas medicinos paslaugų teikimo tikslu automatiniu būdu tvarko tokius Klientų asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. Telefono numeris;
  4. Pašto adresas;
  5. Gimimo data;
  6. Duomenys apie sveikatą;
  7. Atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

   Kiti diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais renkami duomenys (dantų, žandikaulių, veido nuotraukos ir video; radiologiniai (dentalinės, panoraminės radiogramos, kompiuterinės tomografijos ir kt.) 2D ir 3D vaizdai; kitomis skenavimo priemonėmis (pvz. intraoraliniais, laboratoriniais skeneriais) gauti dantų, žandikaulių, burnos, veido 2D ir 3D vaizdai ir kt.); dantų, žandikaulių, veido srities atspaudai (analoginiai ir skaitmeniniai) bei tradiciniai (liejimo būdu), 3D spausdinti ir frezuoti modeliai;
   Kiti reikalingi ir būtini asmens duomenys vykdant sutartį su Klientu.

 2. Tuo atveju, jei Klientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Kliento atstovo asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. Ryšys su Klientu.
 3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų.
 4. Teisiniais duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui) ir c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles).
 5. Klientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SIEKIANT PRIMINTI KLIENTAMS APIE NUMATOMUS VIZITUS

 1. Duomenų valdytojas, siekdamas teisėto intereso suteikti Klientams tolesnes medicinines paslaugas ir skatinti Klientus reguliariai lankytis pas odontologą ir taip užtikrinti dantų ir burnos ertmės sveikatą, tvarko Klientų asmens duomenis priminimo apsilankyti pakartotinai tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi tokie Klientų asmens duomenys:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. Telefono numeris;
  4. Numatomi vizitai ir jų datos.
 2. Duomenys, tvarkomi siekiant priminti Klientams apie numatomus vizitus, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš Klientų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui).
 4. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas tiesioginės rinkodaros tikslu (sveikinimų ir specialių pasiūlymų siuntimui trumposiomis žinutėmis, el. paštu) automatiniu būdu tvarko tokius sutikimą davusių Klientų asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Pavardė;
  3. Gimimo data;
  4. Telefono numeris;
  5. El. paštas.
 2. internetinio puslapio lankytojų duomenys, unikalūs identifikatoriai ir kitos sekimo priemonės, renkančios informaciją apie naujienlaiškių užsisakymą, (ne)gavimą, atidarymą, nuorodų paspaudimą, atsisakymą, kokia aplikacija/ programa naudojama laiškui perskaityti, IP adresas ir pagal jį priskirta valstybė, taip pat, socialiniuose tinkluose lankytojų teikiama informacija – rekomendacijos, skundai, nuomonės, pasiūlymai ir kiti duomenys;
 3. Pranešti apie atsisakymą galima visada (pvz. e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., naujienlaiškyje paspaudžiant nuorodą „neprenumeruoti“ ar pan.)
 4. Duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių Duomenų subjektų ir trečiosioms šalims gali būti atskleisti tik tada kai techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo).
 5. Tiesioginės rinkodaros tikslu atliekamo asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a)punktas (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą).

7. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

Duomenų valdytojas asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių asmens duomenis:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Nuotraukos;
 4. Telefonas;
 5. El. paštas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą), nuotrauką.
Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO, KLIENTŲ SAUGUMO IR TURTO APSAUGOS UŽTIKRINIMO (VAIZDO STEBĖJIMO) TIKSLAIS

Duomenų valdytojas personalo, Pacientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų saugumo, taip pat turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais tvarko savo personalo ir Klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis siekdamas užtikrinti jų bei turto saugumą.
Vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Duomenų valdytojo klinikos priimamajame, kiekviename kabinete ir lauko teritorijoje aplink kliniką. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

9. SLAPUKŲ PAGALBA RENKAMI DUOMENYS

 1. Tuo atveju, kai Duomenų subjektas lankosi Interneto svetainėje ir sutinka su slapukų (angl. cookies) naudojimu, Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius lankytojų duomenis:
  1. IP adresas.
  2. Vietos nustatymo duomenys – informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą.
 2. Aukščiau nurodyti duomenys naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėse apsilankiusių unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį.

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA IR TERMINAI

 1. Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys.
 3. Duomenų valdytojas taiko šiuos Asmens duomenų saugojimo terminus:
  Asmens duomenų tvarkymo tikslas Saugojimo terminas
  Medicinos paslaugų teikimas 10 metų nuo paskutinio apsilankymo klinikoje.
  Priminimas Klientams apie numatomus vizitus Iki registruoto vizito datos.
  Kandidatų į laisvas darbo vietas atranka 1 mėnuo po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas.
  Tiesioginės rinkodaros vykdymas 5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti.
  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais 1 mėnuo nuo konkurso įvykdymo dienos.
  Duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslu 1 mėnuo.
 4. Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.
 5. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

11. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektai turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.
 2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydamas poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 3. Duomenų subjektas gali pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas rašytinės formos prašymą el. paštu info@kazakeviciausklinika.lt ar paštu, Marijampolės m. sav. Marijampolės m. A. Valaičio g. 7 arba tiesiogiai atvykęs į nurodytą Duomenų valdytojo buveinę.
 4. Duomenų valdytojas įsipareigoja per 30 darbo dienų pateikti atsakymą. Nebūdamas patenkintas Duomenų valdytojo atsakymu ar manydamas, kad šis tvarko jo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo 2018m. gegužės 25d.
 5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.